DIZAJN_WAWA to cykliczny projekt prezentujący najciekawsze zagadnienia w warszawskim dizajnie.

W roku 2013 projekt poświęcony jest  koegzystencji, czyli problemowi współistnienia w przestrzeni miasta różnych grup społecznych, o rozmaitym potencjale ekonomicznym, w odmienny sposób manifestujących swoje aspiracje, ale jednak połączonych wspólnotą mieszkania w granicach tego samego miasta.

Osią projektu jest projektowanie zrównoważone, dizajn umożliwiający tworzenie różnorodnej, przyjaznej, nie wykluczającej substancji miejskiej. 

W Warszawie w ostatnim czasie można zauważyć niekorzystne dla mieszkańców efekty działania „niewidzialnej ręki rynku”, pod wpływem której z wielu ulic, w różnych dzielnicach znikają podstawowe funkcje użyteczności publicznej, takie jak niewielkie sklepy spożywcze, niedrogie jadłodajnie, a w ich miejsce pojawiają się oddziały banków lub miejsca oferujące bardzo drogie towary i usługi, osiągalne jedynie dla niewielkiej grupy mieszkańców. Przyjazne mieszkańcom miasto powinno umieć zadbać o wszystkie grupy społeczne i spełniać różnorodne funkcje. Zrównoważony rozwój miasta to nie tylko dobra komunikacja, dostęp do mieszkań czy działania na rzecz ochrony środowiska, ale także kwestia budowania relacji społecznych, zapobieganie potencjalnym deficytom i konfliktom.

Projekt realizowany dzięki dotacji od m.st. Warszawy

Patroni: Stowarzyszenie Architektów SARP, kwartalnik RZUT